Θα πραγματοποιηθούν φροντιστηριακά μαθήματα στα οποία θα επιλύονται επιπλέον ασκήσεις βασισμένες στη διδαχθείσα θεωρία. Θα υπάρξει 1 ατομική προγραμματιστική άσκηση, που θα συνεισφέρει 30% στον τελικό βαθμό. Σημειώνεται ότι οι ασκήσεις θα ελέγχονται από πρόγραμμα εντοπισμού αντιγραφών σε λογισμικό. Σε περίπτωση εντοπισμού αντιγραφής, ο φοιτητής θα μηδενίζεται στο μάθημα συνολικά (επιπρόσθετα με πιθανή παραπομπή του θέματος σε ΓΣ). Υπεύθυνοι εργαστηρίου: Ανδρέας Κοσματόπουλος, Αθανάσιος Νάσκος.

Τα φροντιστηριακά μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή ώρα 14:00-16:00, στην αίθουσα Α22, στο κτήριο των Θετικών Επιστημών. Το κάθε φροντιστηριακό μάθημα θα διαρκεί συνολικά 2 ώρες, κατά τις οποίες θα γίνεται εξάσκηση και εμβάθυνση στη θεωρία του μαθήματος μέσα από την επίλυση ασκήσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

12/06/2017: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των εργασιών βαθμολογίες

09/05/2017: Ανακοινώθηκε η δεύτερη ατομική εργασία.

17/03/2017: Ανακοινώθηκε η πρώτη ατομική εργασία.

03/03/2017: Τα φροντιστηριακά μαθήματα θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 10/03/2017

ΑΤΟΜΙΚΟ PROJECT

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να παραδώσει προγραμματιστικές εργασίες σε γλώσσα προγραμματισμού Java. Οι εργασίες αφορούν στην υλοποίηση αλγορίθμων οι οποίοι προέρχονται από τη θεωρία του μαθήματος. Η εκπόνησή τους είναι προαιρετική ωστόσο συνιστάται καθώς θα αποτελέσει το 30% του τελικού βαθμού.

1ο Ατομικό Project (1 μονάδα)

Στους σύνδεσμους που ακολουθούν θα βρείτε την εκφώνηση και ένα δείγμα εισόδου για την πρώτη ατομική εργασία του μαθήματος. Προθεσμία υποβολής: Παρασκευή 7/4/2017 11:59μμ. Θα γίνονται δεκτές ασκήσεις μέχρι τις 9/4/2017 11:59μμ, αλλά αυτές θα έχουν μείωση βαθμού κατά 25%.

2ο Ατομικό Project (2 μονάδες)

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε την εκφώνηση για την δεύτερη ατομική εργασία του μαθήματος. Προθεσμία υποβολής: Παρασκευή 2/6/2017 11:59μμ. Θα γίνονται δεκτές ασκήσεις μέχρι τις 4/6/2017 11:59μμ, αλλά αυτές θα έχουν μείωση βαθμού κατά 25%. Εδώ θα βρείτε δείγματα εισόδου με τα σωστά αποτελέσματα για επαλήθευση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ημερομηνία Περιγραφή Μαθημάτων Φροντιστηριακές Ασκήσεις
10/3/2017 Επισκόπηση Κεφαλαίου 1
Επίλυση ασκήσεων: Κεφάλαιο 2 - A. Levitin
2.1.2, 2.1.4, 2.1.8, 2.1.9, 2.2.2, 2.2.3
17/3/2017 Επίλυση ασκήσεων: Κεφάλαιο 2 - A. Levitin
Παρουσίαση Εργασίας
2.2.5, 2.3.1, 2.3.6, 2.4.1, Επίλυση ομογενούς αναδρομικής εξίσωσης, Παραδείγματα με Βασικό Θεώρημα
24/3/2017 Επίλυση ασκήσεων: Κεφάλαιο 2 - A. Levitin
2.3.11, 2.4.1, 2.4.3, 2.4.11, 2.5.4, Επίλυση αναδρομικών εξισώσεων, Παραδείγματα με Βασικό Θεώρημα
28/3/2017 Επίλυση ασκήσεων: Κεφάλαιο 4 - A. Levitin 4.1.6, 4.1.11, 4.2.1, 4.2.8, 4.6.1
31/3/2017 Επίλυση ασκήσεων: Κεφάλαιο 5 - A. Levitin
5.1.8, 5.1.9, 5.2.1, 5.2.4, 5.2.6, 5.5.2
7/4/2017 Επίλυση ασκήσεων: Κεφάλαιο 6 - A. Levitin, Algorithmic Puzzles - A. Levitin, M. Levitin
6.1.3, 6.1.6, 6.1.9, 6.1.11, Puzzle 9, Puzzle 43
28/4/2017 Επίλυση ασκήσεων: Κεφάλαιο 7 - A. Levitin
7.1.3, 7.1.4, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.7
5/5/2017 Επίλυση ασκήσεων: Κεφάλαια 7, 8 - A. Levitin
7.2.1(+Boyer-Moore), Παραδείγματα υπολογισμού πινάκων επιτρεπτού επιθέματος, 7.2.7 (β,γ), 8.1.9
12/5/2017 Επίλυση ασκήσεων: Κεφάλαιο 8 - A. Levitin
8.1.10, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.7, 8.2.9, 8.4.1, Άσκηση υπολογισμού Edit Distance

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Κοσματόπουλος Ανδρέας - Υπ. Διδάκτωρ (email: akosmato@delab.csd.auth.gr)

Νάσκος Αθανάσιος - Υπ. Διδάκτωρ (email: anaskos@delab.csd.auth.gr)