Ανάκτηση Πληροφορίας
Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014, Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Εξάμηνο 8ο
Διδάσκων: Απόστολος Ν. Παπαδόπουλος, Λέκτορας
2310-991918, apostol@delab.csd.auth.gr, http://delab.csd.auth.gr/~apostol/